mobile icon

Guy's Naaicentrum

facebooklogo naaicentrum pintrest naaicentrum

Privacybeleid

Guy’s Naaicentrum hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan je toch om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dit geval kan deze informatie worden gebruikt om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag.

Guy’s Naaicentrum garandeert daarbij het volgende:

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken, of om de door jou gevraagde dienstverlening online te realiseren. De verwerking ervan beperkt zich tot de beoogde doelstelling. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en als vertrouwelijk beschouwd, maar kunnen wel worden aangewend voor commercieel gebruik door Guy’s Naaicentrum, zoals het informeren over promoties, nieuwe producten of workshops, of evenementen die worden georganiseerd door Guy's Naaicentrum. Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven, organisaties of personen, met uitzondering van benodigde informatie voor de behandeling van garantie-dossiers met tussenkomst van een fabrikant/leverancier. Indien dit het geval zou zijn, wordt jouw akkoord gevraagd vooraleer er gegevens worden overgedragen.

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens op te vragen, de juistheid ervan te verifiëren en deze, indien gewenst, te laten corrigeren of verwijderen. Hierbij is het steeds mogelijk om, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, je gegevens te laten verwijderen uit een database voor mailing. Guy’s Naaicentrum treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik zouden kunnen maken van je persoonsgegevens.

Alle commentaar of materiaal dat je uit eigen beweging aan Guy’s Naaicentrum bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de site-inhoud, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Guy’s Naaicentrum wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties of gegevens moet worden gegeven. Guy’s Naaicentrum mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens wettelijke beperkingen van de AVG-wetgeving die in werking trad op 25 mei 2018. Je stemt ermee in dat Guy’s Naaicentrum de ideeën, concepten, kennis en technieken uit de reacties en/of gegevens kan gebruiken, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de ontwikkeling van services, goederen, etc.

Copyright

Je hebt het recht om de informatie (teksten, foto’s/afbeeldingen, etc…) op deze website te raadplegen en ze voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, te downloaden. De getoonde informatie mag echter niet worden gereproduceerd, op welke manier of op welk medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy’s Naaicentrum. Guy’s Naaicentrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, etc.

Gebruikersvoorwaarden

Deze website heeft tot doel je op een eenvoudige, snelle en aangename manier informatie te verstrekken over Guy’s Naaicentrum en zijn producten en diensten. Alle informatie op deze site is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door ons. De inhoud van onze website kan steeds zonder voorafgaande kennisgeving aangepast, aangevuld of verwijderd worden.

We besteden veel aandacht en zorg aan deze website, en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks al onze inspanningen, is het mogelijk dat dit niet volledig het geval is.

Op deze website kan je met links worden doorverwezen naar andere websites, zoals die van fabrikanten, of websites die door derden worden beheerd. Guy’s Naaicentrum is niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de aangeboden informatie en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze websites of de gegeven informatie, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan hard- of software, apparatuur, etc.

De vermelde prijzen op deze website zijn steeds in euro, inclusief BTW, exclusief recyclage-bijdrage. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Voor een aankoop geldt steeds de prijs en/of actie op dat moment (zoals vermeld in de winkel). Guy’s Naaicentrum behoudt zich het recht voor om prijs- of productinformatie aan te passen, zonder voorafgaande melding. Indien na aankoop een reeds aangekocht product in promotie blijkt te zijn, kan er geen aanspraak zijn op compensatie van het prijsverschil. Elke aankoop wordt als een individueel contract aanzien, aangezien de uiteindelijke prijs afhankelijk is van acties of overname/korting. Een overname/korting is niet cumuleerbaar met actieprijzen, tenzij anders overeengekomen. Er wordt steeds gerekend vanaf de oorspronkelijke prijs/adviesprijs van de fabrikant, tenzij anders overeengekomen.

Guy’s Naaicentrum heeft op elk moment het recht om deze gebruikersvoorwaarden, de copyrightmelding,  het privacybeleid en de inhoud van zijn website aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de vermelde algemene voorwaarden.

Door deze website te gebruiken, geef je aan dit privacybeleid, de copyrightmelding en deze gebruikersvoorwaarden te hebben gelezen, en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Bij eventuele geschillen is het alleen het Belgisch recht toepasselijk en zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.